منو سایت

دانلود فیلم با لینک مستقیم

خانه درخواست فیلم فیلم های این هفته سینما فیلم های هفته بعد سینما 100 فیلم محبوب 250 فیلم برتر 250 فیلم انگلیسی برتر باکس آفیس سريال 100 سریال محبوب 250 سریال برتر دسته بندی بر اساس ژانر دسته بندی بر اساس سال تولید لیست علاقه مندی ها
بازگشت
بازگشت

جدول پخش سريال ها

شنبه
يک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل دوم قسمت هفتم
۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت پانزدهم
۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت اول
۹ اردیبهشت
فصل هفتم قسمت بیست و یکم
۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هفتم قسمت بیست و سوم
۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت ششم
۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت بیست و دوم
۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت چهارم
۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دهم
۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پنجم
۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت بیستم
۲ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت دهم
۲ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت دوازدهم
۲ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت ششم
۲ اردیبهشت
فصل اول قسمت بیست و ششم
۲ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پنجم
۲ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت سیزدهم
۲ اردیبهشت
فصل سوم قسمت چهاردهم
۲ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت نوزدهم
۲ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۲ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هشتم
۲ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دهم
۲ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت نهم
۲ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دهم
۲۶ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۲۶ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۲۶ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیست و یکم
۲۶ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت چهاردهم
۱۲ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت سیزدهم
۱۲ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت بیست و دوم
۱۲ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل اول قسمت دهم
۱۰ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پنجم
۱۰ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل 2017 قسمت تا (2017-04-11) اضافه شد
۳ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل 2017 قسمت تا (2017-04-21) اضافه شد
۳ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل 2017 قسمت تا (2017-04-20) اضافه شد
۳ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دهم قسمت دوم
۳ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت بیست و هفتم
۲۷ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت یازدهم
۲۷ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هفدهم
۲۷ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سیزدهم
۲۷ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل اول قسمت اول
۴ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هشتم قسمت بیست و سوم
۴ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت سیزدهم
۴ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت ششم
۴ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت پنجم
۴ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل بیست و چهارم قسمت هفتم
۴ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت اول
۴ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت اول
۴ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۴ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت بیستم
۴ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هفتم قسمت هجدهم
۴ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت هفتم
۴ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هشتم قسمت بیست و یکم
۴ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۴ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت هجدهم
۴ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت نوزدهم
۴ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت پانزدهم
۴ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دوم
۴ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم
۴ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت اول
۴ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت دوم
۴ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هشتم
۴ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت ششم
۴ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت هفتم
۴ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۴ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دهم
۴ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هشتم
۴ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۴ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دهم
۲۹ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم
۲۸ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت دهم
۲۸ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هفتم قسمت چهارم
۲۱ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت دوازدهم
۲۱ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۲۱ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل اول قسمت پنجم
۵ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت سوم
۵ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت سوم
۵ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت نوزدهم
۵ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت شانزدهم
۵ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوازدهم
۵ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت نهم
۵ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت هفتم
۵ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هجدهم
۵ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت ششم
۵ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت پانزدهم
۵ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت چهارم
۵ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۵ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۵ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت هشتم
۲۹ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیستم و دوم
۲۹ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوازدهم
۲۹ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت نوزدهم
۲۹ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت یازدهم
۲۹ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت بیستم و دوم
۲۹ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت بیستم و دوم
۲۹ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۲۲ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت چهارم
۲۲ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سیزدهم
۲۲ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل اول قسمت ششم
۶ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هفتم قسمت دوازدهم
۶ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت پانزدهم
۶ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت یازدهم
۶ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهاردهم قسمت دهم
۶ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت نوزدهم
۶ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت نوزدهم
۶ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت شانزدهم
۶ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت چهارم
۶ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سیزدهم
۶ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پنجم
۶ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت نوزدهم
۶ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت چهارم
۶ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پنجم
۶ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت هشتم
۶ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هشتم قسمت بیستم
۳۰ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت بیستم
۳۰ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیستم
۳۰ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهاردهم قسمت بیست و یکم
۳۰ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت نوزدهم
۳۰ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت بیست و یکم
۳۰ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سیزدهم
۳۰ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت بیستم
۲۳ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت دهم
۲۳ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم
۲۳ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم
۲۳ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۲۳ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت اول
۱۶ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سیزدهم (پایان فصل اول)
۱۶ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سیزدهم
۱۶ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت سیزدهم
۱۶ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هفدهم
۱۶ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت بیست و دوم
۱۶ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت ششم
۱۶ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت شانزدهم
۱۶ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل یازدهم قسمت چهاردهم
۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت دهم
۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت اول
۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوازدهم قسمت بیستم
۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سیزدهم (پایان فصل اول)
۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت نهم
۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پنجم
۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت بیست و یکم
۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت نوزدهم
۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هجدهم
۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت نوزدهم
۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیستم
۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت چهاردهم
۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هجدهم قسمت شانزدهم
۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوازدهم قسمت بیستم
۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت بیست و دوم
۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پنجم
۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت نهم
۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هشتم قسمت چهارم
۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پنجم
۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هشتم
۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت بیستم
۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هفتم
۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دوم
۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت پنجم
۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت ششم
۳۱ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سیزدهم
۳۱ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل اول قسمت سیزدهم
۸ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هشتم
۸ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت یازدهم
۸ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت دوازدهم
۸ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت بیستم
۸ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت بیست و یکم
۸ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت هجدهم
۸ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت بیستم
۸ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوازدهم قسمت نوزدهم
۸ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیستم
۸ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دهم قسمت بیست و دوم
۸ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ُسیزدهم قسمت بیست و یکم
۸ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۸ اردیبهشت
فصل اول قسمت دوم
۸ اردیبهشت
فصل دوم قسمت هفتم
۸ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۸ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهاردهم
۱ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت نوزدهم
۱ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۲۵ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۲۵ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۲۵ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت نهم
۲۵ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۱۸ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سیزدهم
۱۸ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان

Training Day-poster

دانلود سريال Training Day

فصل اول قسمت دهم

ژانر : اکشن, جنايي, درام
محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر
کارگردان : نامعلوم
بازيگران :Justin Cornwell, Bill Paxton, Katrina Law, Drew Van Acker
امتياز : 5.6 از 1,702 کاربر
مدت زمان :42 دقيقه
کيفيت : 480p : 185 MB 720p : 225 MB
اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
خلاصه داستان :

داستان این سریال بر اساس فیلمی به همین نام است که به اتفاقات ۱۵ سال بعد از فیلم میپردازد و ماجرای یک افسر آرمان گرا و جاه طلب است که در اداره پلیس لس آنجلس با پلیس فاسدی همکار می شود

The Son-poster

دانلود سريال The Son

فصل اول قسمت پنجم

ژانر : درام, وسترن
محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر
کارگردان : نامعلوم
بازيگران :Zahn McClarnon, Tatanka Means, Paola Nuñez, Elizabeth Frances
امتياز : نامعلوم از نامعلوم کاربر
مدت زمان :60 دقيقه
کيفيت : 480p : 200 MB 720p : 250 MB
اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
خلاصه داستان :

سریال پیرامون الی مک کالو است که یک امپراطوری بزرگ نفتی دارد. مک کالو در کودکی ، دزدیده شده و در میان قبیله‌ی بومی و خشن کومانچی بزرگ شده است. در نتیجه همان نگاه خشونت‌آمیز کومانچی‌ها را در تجارت‌هایش اعمال می‌کند. او در روزی که تگزاس تبدیل به جمهوری مستقل شد ، به دنیا آمده است ، به همین دلیل نام مستعار اولین پسر تگزاس را بر رویش نهاده‌اند و یادگار غرب وحشی محسوب می‌شود. اما او حالا مضطرب از کنترل تگزاس و آینده‌ی نامعلوم میراثش است و…

Animals.-poster

دانلود سريال Animals.

فصل دوم قسمت هفتم

ژانر : انيميشن, کمدي
محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر
کارگردان : نامعلوم
بازيگران :Phil Matarese, Mike Luciano
امتياز : 7.1 از 1,703 کاربر
مدت زمان :30 دقيقه
کيفيت : 480p : 90 MB 720p : 105 MB
اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
خلاصه داستان :

سریال در شهری عاری از هرگونه انسان روایت می شود، شهری که کاملاً در اختیار حیوانات است. داستان در مورد زندگی روزمره و مشکلات و چالش هایی است که حیوانات این شهر با آن روبرو می شوند

We Bare Bears-poster

دانلود سريال We Bare Bears

فصل سوم قسمت پانزدهم

ژانر : انيميشن, کمدي, خانوادگي
محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر
کارگردان : نامعلوم
بازيگران :Demetri Martin, Bobby Moynihan, Eric Edelstein, Keith Ferguson
امتياز : 8.1 از 4,174 کاربر
مدت زمان :30 دقيقه
کيفيت : 480p : 50 MB
اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
خلاصه داستان :

سه خرس که با یکدیگر برادر هستند، هرکاری که دیگران انجام می دهند را می خواهند تقلید کنند تا بتوانند عضوی از جامعه مدنی باشند و

The Art of More-poster

دانلود سريال The Art of More

فصل دوم قسمت اول

ژانر : درام
محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر
کارگردان : نامعلوم
بازيگران :Christian Cooke, Cary Elwes, Dennis Quaid, Kate Bosworth
امتياز : 6.0 از 581 کاربر
مدت زمان :60 دقيقه
کيفيت : 480p : 150 MB 720p : 180 MB
اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
خلاصه داستان :

The Art of More شما را به گشت و گذار در دنیای حیرت انگیز بزرگ ترین خانه های حراجی نیویورک دعوت می کند. حراجی هایی که کیپ تا کیپ پر شده است از کلکسیونر ها و تاجران اشیاء قیمتی و به دنبال آنها کلاه برداران و دزدان فرصت طلب و حتی قاچاقچیان و آدمکشان بی رحم . دنیایی که عده معدودی از افراد مالک همه این ها هستند و خود را سلطان بی بدیل آن میدانند و عده ای دیگر هم در تلاشند و آرزوی رسیدن به آنها را در سر دارند . عده ای نیز حاضرند دست به هر کاری بزنند که به همه این ها دست پیدا کنند.

Blue Bloods-poster

دانلود سريال Blue Bloods

فصل هفتم قسمت بیست و یکم

ژانر : جنايي, درام
محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر
کارگردان : نامعلوم
بازيگران :Donnie Wahlberg, Bridget Moynahan, Will Estes, Len Cariou
امتياز : 7.5 از 23,082 کاربر
مدت زمان :43 دقيقه
کيفيت : 480p : 150 MB
اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
خلاصه داستان :

سریال درباره یک خانواده می باشد که همگی پلیس هستند و هر کدوم در زمانی که پلیس بودند وقتشون رو صرف اجرای ق%

Hawaii Five-0-poster

دانلود سريال Hawaii Five-0

فصل هفتم قسمت بیست و سوم

ژانر : اکشن, جنايي, درام
محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر
کارگردان : نامعلوم
بازيگران :Alex O'Loughlin, Scott Caan, Daniel Dae Kim, Grace Park
امتياز : 7.4 از 51,272 کاربر
مدت زمان :42 دقيقه
کيفيت : 480p : 150 MB 720p : 250 MB
اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
خلاصه داستان :

داستان سریال درباره ی افسر نیروی دریایی Steve McGarrett هست که در پی قتل پدرش از محل خدمت به هاوایی برمیگرده . فر

The Originals-poster

دانلود سريال The Originals

فصل چهارم قسمت ششم

ژانر : درام, فانتزي, ترسناک
محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر
کارگردان : نامعلوم
بازيگران :Joseph Morgan, Daniel Gillies, Phoebe Tonkin, Charles Michael Davis
امتياز : 8.3 از 82,465 کاربر
مدت زمان :45 دقيقه
کيفيت : 480p : 150 MB 720p : 170 MB
اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
خلاصه داستان :

سریال The Originals یا اصیل ها نام مجموعه ای آمریکائی برگرفته از سریال خاطرات خون آشام و در %

Rosewood-poster

دانلود سريال Rosewood

فصل دوم قسمت بیست و دوم

ژانر : جنايي, درام, معمايي
محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر
کارگردان : نامعلوم
بازيگران :Morris Chestnut, Jaina Lee Ortiz, Gabrielle Dennis, Anna Konkle
امتياز : 6.4 از 4,681 کاربر
مدت زمان :42 دقيقه
کيفيت : 480p : 200 MB
اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
خلاصه داستان :

دکتر Beaumont Rosewood, Jr متخصص خصوصی پاتولوژی میامی هست که با توجه به کالبد شکافی های پیچیده در آزمایشگاه سرنخ هایی رو کشف میکنه که پلیس میامی اونها رو نمیبینه، همکار جدید اون کاراگاه ویلا هست که کمی کنار اومدن باهاش سخته ،همینطور که اون تحت تأثیر قابلیت های دکتر رزوود قرار میگیره که البته خوشبینی های اون بیشتر آزار دهنده هستن تا امیدبخش بودن ولی رفته رفته این تیم پروندهای جرم جنایت زیادی رو با کمک هم حل میکنن

Witless-poster

دانلود سريال Witless

فصل دوم قسمت چهارم

ژانر : کمدي, هيجان انگيز
محصول کشور : انگلستان نمایش تریلر
کارگردان : نامعلوم
بازيگران :Kerry Howard, Nicholas Fruin, Nick Preston, Zoe Boyle
امتياز : 6.5 از 395 کاربر
مدت زمان :نامعلوم
کيفيت : 480p : 100 MB 720p : 115 MB
اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
خلاصه داستان :

دو هم اتاقی به نام های لیان و رونا بعد از آن که شاهد یک تیراندازی توسط گروهی از خلافکارهای شهر بودند تو%B

صفحه 1 از 19212345...آخرین »